Spring over hovedmenu

Anmeldelse af udslip, betydelig skade på anlægget m.v.

Operatøren eller ejeren skal straks underrette Arbejdstilsynet om følgende:

  • Utilsigtede udslip af olie eller gas, der medfører brand eller eksplosion.
  • Utilsigtet udslip af ikke antændt naturgas eller fordampet associeret gas, hvis den udledte masse er større end eller lig med 1 kg.
  • Udslip af ikke antændt væsker af råolie, hvor den udledte masse er større end eller lig med 60 kg.
  • Enhver hændelse, der kan have medført udslip af en biologisk agens.
  • Ethvert utilsigtet udslip af stoffer og materialer.
  • Enhver betydelig skade på anlæggets konstruktion eller udstyr af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning.
  • Enhver ukontrolleret udblæsning fra en brønd uanset varigheden.
  • Helikopteruheld på eller nær anlæg.
  • Enhver ikke planlagt nødevakuering af en del af eller alle ombordværende som følge af en større ulykke eller såfremt der er betydelig risiko for en sådan ulykke.