Spring over hovedmenu

EU-lovgivning

EU-direktiver

Offshore olie- og gasaktiviteter m.v. er reguleret af EU-direktiver. Disse direktiver, er vedrørende sikkerhed og sundhed, implementeret i dansk lovgivning via offshoresikkerhedsloven og bekendtgørelserne i medfør heraf.

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet

Rådets direktiv 92/91/EØF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri (ellevte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF

Denne liste er ikke udtømmende.

EU-forordninger

Udover danske love og regler har EU udstedt forordninger, som er almengyldige regler, der er umiddelbart gældende for virksomheder og borgere i hele EU, og som er bindende i alle enkeltheder i hver EU-medlemsstat. Der kræves således ikke nationale regler til implementering af disse, som det er tilfældet ved EU-direktiver. Der er flere EU-forordninger, som er relevante for offshore olie- og gasområdet. Disse er bindende og skaber rettigheder og pligter på lige fod med national lovgivning.