Spring over hovedmenu

Godkendelser og tilladelser for faste anlæg

Før et anlæg kan starte produktion af olie eller gas, skal operatøren indhente en tilladelse hertil hos Arbejdstilsynet efter § 28 i offshoresikkerhedsloven. Ansøgning om driftstilladelse skal indsendes til Arbejdstilsynet senest 5 måneder inden den planlagte påbegyndelse af aktiviteten.

Ønsker man at foretage væsentlig ændring af de fysiske eller driftsmæssige forhold på et anlæg, tilsluttet infrastruktur, en rørledning eller et anlægs eller rørlednings operationelle forhold, og har ændringen betydning for risikoen for større ulykker, skal Arbejdstilsynets tilladelse indhentes efter § 29 i offshoresikkerhedsloven, før ændringen sættes i værk. Ansøgning om tilladelse til væsentlig ændring skal fremsendes til Arbejdstilsynet senest 2 måneder før, ændringen sættes i værk.

Før kombineret drift iværksættes, dvs. en aktivitet, der udføres fra et anlæg sammen med et eller flere andre anlæg, skal en tilladelse hertil indhentes fra Arbejdstilsynet efter § 29 a i offshoresikkerhedsloven. Ansøgning om tilladelse til kombineret drift skal fremsendes til Arbejdstilsynet senest 2 måneder, inden der påbegyndes kombineret drift.

Før demontering af et fast produktionsanlæg med eventuel tilsluttet infrastruktur, et fast ikkeproduktionsanlæg med eventuel tilsluttet infrastruktur eller en rørledning iværksættes, skal tilladelse hertil indhentes hos Arbejdstilsynet efter § 31 i offshoresikkerhedsloven. Operatøren og ejeren skal underrette Arbejdstilsynet om planlagt demontering senest 12 måneder før, aktiviteten påbegyndes, hvorefter Arbejdstilsynet fastsætter en frist for, hvor lang tid - før aktiviteten påbegyndes - ansøgning om tilladelse til demontering skal indgives til Arbejdstilsynet.

Sikkerheds- og sundhedsredegørelse (SSR)

For et anlæg med eventuel tilsluttet infrastruktur og rørledninger skal der foreligge en sikkerheds- og sundhedsredegørelse (SSR), som bl.a. redegør for, hvordan sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, samt risici for større miljøhændelser, er vurderet og nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt i forbindelse med bl.a. anlæggets design, konstruktion og drift.

Som minimum skal en SSR normalt indeholde:

  • En udførlig beskrivelse af anlægget og dets operationelle forhold.
  • En udførlig beskrivelse af ledelsessystemet for sikkerhed og sundhed, herunder oplysning om, hvordan anlæggets sikkerhedskritiske elementer bliver kontrolleret og verificeret.
  • En identifikation af de potentielle farer for store ulykker og skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet.
  • En vurdering af risici og dokumentation af, at disse risici er nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt.
  • Dokumentation for, at evakuering til et sikkert sted kan finde sted på en effektiv og kontrolleret måde i kritiske situationer.

SSR skal opdateres jævnligt, og typisk når der er sker en væsentlig ændring af de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på anlægget.

Anmeldelse af planlagt design af produktionsanlæg m.v.

Før et produktionsanlæg med eventuel tilsluttet infrastruktur, et fast ikkeproduktionsanlæg med eventuel tilsluttet infrastruktur eller en rørledning detailprojekteres, bygges og installeres, skal dets planlagte, overordnede design anmeldes til Arbejdstilsynet efter § 27 i offshoresikkerhedsloven. Arbejdstilsynet har så mulighed for at komme med bemærkninger til designet, som skal indgå i færdiggørelsen af designet og i den kommende sikkerheds- og sundhedsredegørelse for anlægget med eventuel tilsluttet infrastruktur eller rørledningen.

Endvidere skal større ombygninger af eksisterende anlæg med tilsluttet infrastruktur samt nye rørledninger anmeldes. Anmeldelser skal indsendes til Arbejdstilsynet så tidligt som muligt i projekteringsfasen, således at Arbejdstilsynets eventuelle bemærkninger vedrørende sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold og forebyggelse af større miljøhændelser kan indgå i færdiggørelsen af designet og i den efterfølgende sikkerheds- og sundhedsredegørelse.