Spring over hovedmenu

Reaktioner

Under et tilsyn bliver der observeret forhold, som efter Arbejdstilsynets vurdering er overtrædelser af lovgivningen. Disse forhold betegnes observationer.

Arbejdstilsynet har følgende reaktioner på en observation:

  • Forbud
  • Strakspåbud
  • Påbud
  • Overtrædelse
  • Bemærkning

Politianmeldelse anvendes i særlige tilfælde, ved meget alvorlige overtrædelser eller hvor andre sanktioner ikke har virket.

Forbud

Forbud gives, hvis der er overhængende og betydelig fare for sikkerhed og sundhed, eller ved manglende overholdelse af påbud.

Forbud medfører, at arbejde stoppes omgående og ikke må genoptages, før overtrædelsen er løst.

Forbuddet kan gives mundtligt på stedet og følges op med skriftligt forbud.

Arbejdstilsynet kan også varsle et forbud i forbindelse med et påbud – f.eks. hvis fristen i påbuddet ikke overholdes.

Ved forbud skal operatøren/ejeren dokumentere, at overtrædelsen er løst, inden aktiviteter, der er forbundet med forbuddet, kan genoptages.

Strakspåbud

Strakspåbud gives:

  1. Når der er en betydelig, men ikke overhængende fare. Faren er ikke overhængende, hvis de ansatte på konstateringstidspunktet ikke er i nærheden af faren. Faren er betydelig, hvis der er risiko for, at en person, fx ved en ulykke, kan pådrage sig en alvorlig personskade.
  2. Hvis der ikke er en betydelig fare, men formålet med afgørelsen vil forspildes, hvis problemet ikke bliver løst med det samme.
  3. Når et påbud i praksis kan efterkommes med det samme eller inden for en kortere periode.

Strakspåbuddet kan gives mundtligt på stedet, og følges op med skriftligt strakspåbud.

Ved strakspåbud skal operatøren/ejeren dokumentere, at overtrædelsen er løst, inden aktiviteter, der er forbundet med strakspåbuddet, kan genoptages.

Påbud

Påbud (med frist) gives, når virksomheden inden en bestemt dato skal have løst overtrædelsen. Et påbud (med frist) sendes oftest i forbindelse med tilsynsrapporten.

Et påbud med frist indebærer, at virksomheden kan fortsætte aktiviteterne, men at den skal løse problemet inden fristens udløb. Hvis løsningen er midlertidig, bør der foreligge en plan for en permanent løsning efter aftale med Arbejdstilsynet.

Ved påbud skal operatøren over for Arbejdstilsynet dokumentere, at overtrædelsen er løst tilfredsstillende.

Overtrædelse

Overtrædelse er Arbejdstilsynets normale reaktion vedrørende enkeltstående førstegangsovertrædelser, hvor der ikke er overhængende og/eller betydelig fare for sikkerhed eller sundhed.

En overtrædelse indebærer, at virksomheden kan fortsætte aktiviteterne, men at den skal finde en permanent løsning på problemet inden udløbet af en given frist.

Der kan være to typer frister/opfølgning:

  • Ved simple problemer/overtrædelser giver Arbejdstilsynet en frist for løsning af problemet. Operatøren/ejeren skal inden for denne frist dokumentere, at overtrædelsen er løst tilfredsstillende. Hvis Arbejdstilsynet ikke har hørt noget ved fristens udløb, sendes et påbud.
  • Ved mere komplekse problemer/overtrædelser giver Arbejdstilsynet en frist for modtagelse af en arbejds- og tidsplan for løsning af problemet. Hvis arbejds- og tidsplanen ikke er modtaget rettidigt, udløses et påbud. Hvis Arbejdstilsynet kan acceptere arbejds- og tidsplanen, gælder denne som den endelige frist på løsning af problemet (aftale). Hvis der ikke er modtaget dokumentation for løsning af problemet inden for den aftalte frist, udløses et påbud. Hvis arbejds- og tidsplanen revideres, skal Arbejdstilsynet acceptere dette.

Hvis overtrædelsen ikke er løst tilfredsstillende inden fristens udløb, sendes et påbud eller et forbud.

Bemærkning

Bemærkning gives ved en ubetydelig og ufarlig observation. Arbejdstilsynet giver en bemærkning, hvor Arbejdstilsynet vurderer, at en bemærkning i det konkrete tilfælde er det bedst egnede til at løse observationen, og hvor der ikke er nogen risiko for sikkerhed og sundhed.