Spring over hovedmenu

Godkendelser og tilladelser for mobile anlæg

Driftstilladelse

Før et mobilt anlæg, f.eks. en borerig eller en indkvarteringsplatform, kan sættes i drift offshore skal anlægget have en tilladelse hos Arbejdstilsynet efter § 28 i offshoresikkerhedsloven. Ansøgning om driftstilladelse skal indsendes til Arbejdstilsynet senest 5 måneder inden den planlagte påbegyndelse af aktiviteten.

Det er operatøren, som er ansvarlig for, at en ansøgning indsendes til Arbejdstilsynet, men operatøren kan godt overlade denne opgave til ejeren af anlægget, hvilket vil være det normale.

En driftstilladelse kan højst have en varighed på 5 år.

Sikkerheds- og sundhedsredegørelse (SSR)

Det primære dokument, som skal fremsendes med ansøgningen er en opdateret sikkerheds- og sundhedsredegørelse (SSR), også kaldet ”Safety Case” på engelsk, der påviser, at sikkerheds- og sundhedsmæssige risici i forbindelse med driften af anlægget er nedbragt så meget som det er rimeligt praktisk muligt.

Som minimum skal en SSR normalt indeholde:

  • En udførlig beskrivelse af anlægget og dets operationelle forhold.
  • En udførlig beskrivelse af ledelsessystemet for sikkerhed og sundhed, herunder oplysning om, hvordan anlæggets sikkerhedskritiske elementer bliver kontrolleret og verificeret.
  • En identifikation af de potentielle farer for store ulykker og skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet.
  • En vurdering af risici og dokumentation af, at disse risici er nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt.
  • Dokumentation for, at evakuering til et sikkert sted kan finde sted på en effektiv og kontrolleret måde i kritiske situationer.

SSR skal opdateres jævnligt, og typisk når der er sker en væsentlig ændring af de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på anlægget.

Væsentlige ændringer, der har betydning for sikkerhed og sundhed

Ved større ændringer af eksisterende anlæg, der har betydning for anlægssikkerheden (fx storulykkesrisici), samt ved en større forøgelse af bemandingen, skal Arbejdstilsynets tilladelse efter § 29 i offshoresikkerhedsloven indhentes, før ændringen må foretages.

Dette kan f.eks. være ændringer af boreudstyr, trykbærende udstyr eller bærende konstruktioner, eller at der sker ændring af sikkerheds- og miljøkritiske elementer.

Tilsvarende hvis der sker væsentlige ændringer i anlæggets bemanding, boreforhold (fx HP/HT brønde eller ved tilstedeværelse af H2S), skift af operation fra ”stand-alone” operation til etablering af indkvartering for et tilknyttet produktionsanlæg. Øget helikoptertransport eller anden transport med risiko for større ulykker er også omfattet.

En ansøgning af denne type skal ledsages af en ajourført SSR, som afspejler de forhold, der vil være til stede efter ændringen. Det er operatøren eller ejeren, som er ansvarlige for indhentning af Arbejdstilsynets tilladelse af ændringen.

For en nærmere forklaring på driftstilladelser og større ændringer af anlæg mv. henvises der til AT-vejledning 65.1.17-2 om tilladelser, forhåndstilsagn osv. for mobile ikkeproduktionsanlæg ved offshore olie- og gasaktiviteter.