Spring over hovedmenu

OOG GDPR-pjece

Formålet

Arbejdstilsynet registreret personoplysninger om dig. Som myndighed er vi forpligtet til at oplyse dig herom efter de databeskyttelsesretlige regler. Denne oplysningspligt følger af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

Hvorfor har vi registreret oplysninger om dig?

Vi håndterer dine personoplysninger som en del af vores arbejde som offentlig myndighed. Vi har registreret dine personoplysninger, med det formål at formål at medvirke til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med samfundets tekniske og sociale udvikling. Arbejdstilsynets arbejdsopgaver på offshore olie- og gasområdet fremgår af offshoresikkerhedsloven og bekendtgørelse om Arbejdstilsynets opgaver og beføjelser i henhold til offshoresikkerhedsloven.

Hvad har vi registreret om dig?

Vi kan have registreret følgende typer af oplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger, det vil sige dit navn og eventuelt din stillingsbetegnelsen mv., jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra e, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.
 • I visse tilfælde følsomme oplysninger, herunder helbredsoplysninger. Det kan navnlig være tilfældet, hvis det drejer sig om en undersøgelse af en ulykke, erhvervssygdom eller nærved-hændelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, f og g, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 2 og 4.
 • Oplysninger om strafbare forhold, der er nødvendigt for varetagelsen af Arbejdstilsynets opgaver, jf. databeskyttelseslovens § 8.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi har behov for det eller pligt til det. Du kan se reglerne om, hvordan vi som offentlig myndighed skal opbevare dokumenter i arkivloven. Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt i vores it-systemer, hvor adgangen er kontrolleret og begrænset til de medarbejdere, der har brug for det i deres arbejde.

I hvilke situationer videregiver vi dine personoplysninger?

Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere, der bistår med drift og administration af vores it-systemer.

Det kan i nogle tilfælde blive nødvendigt at videregive dine oplysninger til andre som fx:

 • Politiet (hvis der fx bliver en straffesag for overtrædelse af offshoresikkerhedslovgivningen).
 • Energiklagenævnet (hvis Arbejdstilsynets afgørelse bliver påklaget).
 • Havarikommissionen for Offshore Olie- og Gasaktiviteter.

Dine rettigheder som registreret

Du har ret til:

 • Indsigt – du har til hver en tid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig.
 • Berigtigelse – du har ret til at bede os om at få rettet oplysninger, som fx er forkerte eller vildledende.
 • Begrænsning – du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
 • Sletning – du har i særlige tilfælde ret til at få slettet de oplysninger, som vi har registreret om dig.
 • Indsigelse – hvis du ikke mener, at vi har nogen grund til at bruge dine personoplysninger, har du også ret til at gøre indsigelse mod vores registrering eller behandling af oplysningerne.

Der kan ske indskrænkninger i ovennævnte rettigheder, hvorefter oplysninger fx ikke kan slettes. Det gælder, fx hvis anden lovgivning foreskriver, at myndigheden har pligt til at notere oplysningerne. Som eksempel kan nævnes offentlighedslovens § 13 om myndigheders notatpligt og § 15 om myndigheders journaliseringspligt.    

Arbejdstilsynet er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Det er Arbejdstilsynet, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

 • På e-mail: at@at.dk
 • På telefon: 70 12 12 88
 • Ved brev: Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 København Ø

Kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Du har også mulighed for at henvende dig til Beskæftigelsesministeriets databeskyttelsesrådgiver. Eksempelvis hvis du har brug for yderligere vejledning, eller måske oplever forhold vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, som du mener, at databeskyttelsesrådgiveren bør kende til.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@bm.dk
 • På telefon: 72 20 50 00 (anmod om at tale med DPO’en)
 • Ved brev: Holmens Kanal 20, 1060 København K, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

Her kan du klage

Du har ret til at indgive en klage til Arbejdstilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du kan også klage over vores måde at håndtere dine personoplysninger på ved at henvende dig til Datatilsynet via deres hjemmeside.

På Datatilsynets hjemmeside kan du også finde mere information om databeskyttelse, dine rettigheder og brug af personoplysninger: www.datatilsynet.dk