Spring over hovedmenu

Anmeldelse af hændelser i henhold til det fælles EU-indberetningsformat

Operatører eller ejere af offshore anlæg mv. skal til Arbejdstilsynet anmelde hændelser med tilhørende oplysninger i henhold til det fælles indberetningsformat, som fremgår af EU-Kommissionens gennemførelsesforordning:

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Oplysningerne skal indsendes inden 10 arbejdsdage fra hændelsen, jf. gennemførelsesforordningens artikel 2, stk. 1. Der henvises i øvrigt til anmeldebekendtgørelsens § 6.

Denne anmeldelse fritager ikke operatører eller ejere for pligten til straks at anmelde større ulykker og hændelser med potentiale herfor til enten Syd- og Sønderjyllands Politi eller Arbejdstilsynet, jf. ovenfor.

Læs mere

Arbejdstilsynets årsrapport om arbejdsulykker og kulbrinteudslip på offshoreanlæg i den danske del af Nordsøen i perioden 2006 til 2016

Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsens årlige rapport vedrørende 2016 til EU-Kommissionen med oplysninger om indikatorer for større farer – i henhold til offshoresikkerhedsdirektivet (direktiv 2013/30/EU)