Spring over hovedmenu

Offshoresikkerhedsrådet

Offshoresikkerhedsrådets opgaver og sammensætning.

Rådets opgaver

Offshoresikkerhedsrådet har til opgave at

 • medvirke ved udarbejdelse af regler i henhold til offshoresikkerhedsloven,
 • medvirke ved operatørernes og ejernes samarbejde med tilsynsmyndigheden om udarbejdelse og revision af standarder retningslinjer for bedste praksis samt eventuelle andre vejledninger, jf. § 55, stk. 3, i loven,
 • følge den tekniske og sociale udvikling vedrørende offshore olie- og gasaktiviteter og
 • drøfte øvrige forhold, der er omfattet af loven.

Rådet er nedsat i medfør af § 58 i offshoresikkerhedsloven.

Rådets sammensætning

Rådet består af en formand samt repræsentanter for følgende institutioner, arbejdsgiver- eller arbejdstagerorganisationer:

 • Fem medlemmer, som repræsenterer Landsorganisationen i Danmark
 • Et medlem, som repræsenterer Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
 • Et medlem, som repræsenterer Maskinmestrenes Forening og Dansk Formandsforening i forening
 • Et medlem, som repræsenterer Søfartens Ledere
 • Otte medlemmer, som repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening og Danske Rederier i forening
 • Et medlem, som repræsenterer Arbejdstilsynet
 • Et medlem, som repræsenterer Søfartsstyrelsen
 • Et medlem, som repræsenterer Miljøstyrelsen
 • Et medlem, som repræsenterer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Medlemmer af offshoresikkerhedsrådet udpeges af beskæftigelsesministeren, for en periode af fire år, efter indstilling fra de repræsenterede myndigheder og organisationer.

Offshoresikkerhedsrådets forretningsorden følger af:

Bekendtgørelse nr. 1205 af 23. oktober 2015 om forretningsorden for Offshoresikkerhedsrådet

som ændret ved

Bekendtgørelse nr. 1333 af 17. november 2016

Arbejdsgrupper under Offshoresikkerhedsrådet

For tiden er der nedsat én arbejdsgruppe, Offshoresikkerhedsrådets Arbejdsgruppe, hvis primære opgaver er at medvirke ved lovgivningsarbejde og forberedelse af beslutninger i Offshoresikkerhedsrådet.