Spring over hovedmenu

Arbejdstilsynets ansvar og opgaver

Arbejdstilsynet er den ansvarlige myndighed for sikkerhed og sundhed på anlæg mv. offshore i forbindelse med efterforskning og produktion af olie og gas.

Anlæg er opdelt i to kategorier, produktionsanlæg, hvorfra der produceres olie og gas, og ikkeproduktionsanlæg som udfører særlige opgaver, f.eks. borerigge.

Sikkerhed omfatter den indbyggede sikkerhed i anlæg mv., anlægsdele og udstyr, samt sikkerhed ved indretning af arbejdspladser og ved arbejdets udførelse. Sundhed omfatter sundhedsmæssige forhold i arbejdsmiljøet og sundhedsmæssige forhold. Disse forhold er reguleret af offshoresikkerhedsloven med tilhørende bekendtgørelser.

Arbejdstilsynets opgaver omfatter blandt andet:

  • Tilsyn med faste og mobile anlæg mv.
  • Gennemgang af anmeldelse af design af produktionsanlæg og faste ikkeproduktionsanlæg med evt. tilsluttet infrastruktur samt rørledninger.
  • Tilladelser i forbindelse med drift, ændringer og demontering af anlæg med evt. tilsluttet infrastruktur og rørledninger.
  • Godkendelser og gennemgang af anmeldelser af brøndaktiviteter.
  • Tilsyn med arbejdsmiljøet, sikkerhed og sundhed på anlæg mv.
  • Godkendelser og tilsyn med brøndaktiviteter
  • Udarbejdelse af regler vedrørende sikkerhed og sundhed, herunder gennemførelse af EU-direktiver.

I forbindelse med varetagelsen af disse opgaver deltager Arbejdstilsynet i nationalt og internationalt samarbejde som led i opbygningen af kompetencer og opfyldelsen af lovgivningsmæssige og internationale forpligtelser.

Ansvarsfordeling

I Danmark er arbejdet med offshore olie og gas delt mellem flere myndigheder:

Energistyrelsen: Varetager bl.a. tilladelser til efterforskning (koncessioner). Se ens.dk

Miljøstyrelsen: Varetager opgaver i forbindelse med havmiljøet mv. Se mst.dk

Sundhedsstyrelsen: Uddannelseskrav til ”offshore medic” mv. Se sst.dk.

Trafik- bygge- og boligstyrelsen: Helikoptersikkerhed mv. Se trafikstyrelsen.dk

Fødevarestyrelsen: Kontrol med fødevarer og hygiejne i køkkener mv. Se foedevarestyrelsen.dk

Syd- og Sønderjyllands Politi: Undersøgelser af dødsfald og alvorlige ulykker mv. Se politi.dk

Arbejdstilsynet: Varetager opgaver i forbindelse med arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed mv. Se at.dk

Sikkerhedsstyrelsen: Varetager blandt andet opgaver vedr. stærkstrøm. Se sik.dk

EU har i offshoresikkerhedsdirektivet bestemt, at den økonomiske del af offshore olie og gas skal adskilles fra den del, som bl.a. fører tilsyn med efterforskningerne. Derfor varetages området vedrørende koncessioner (den økonomiske del) af Energistyrelsen (Energiministeriet), mens tilsyn mv. er delt mellem Miljøstyrelsen (Miljøministeriet), som varetager miljøområdet, og Arbejdstilsynet (Beskæftigelsesministeriet), der varetager arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed.